Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe, Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca olarak hazırlanan bu site, bazı konsolosluk işlemlerinin internet üzerinden yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Pasaportunuzu yenilemek veya süresini uzatmak istiyorsanız; vatandaşlık, nüfus veya doğum işlemleri yapmanız gerekiyorsa; vize başvurusunda bulunacaksanız bu site size faydalı olacaktır.

E-konsolosluk sayfalarını kullanarak bu gibi işlemler için size yardımcı olabilecek bilgi notlarına erişebilir, hangi işlem için ne kadar harç ödemeniz gerektiğini öğrenebilir ve mevzuatın izin verdiği kadarıyla bazı işlemleri interaktif olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İnteraktif işlem başvurularında bulunmak için e-Konsolosluk’a üye olmanız gerekiyor.

E-Konsolosluk kullanılarak internet üzerinden gerçekleştirilebilecek bazı işlemler şöyle sıralanabilir: doğum tescili, evlilik tescili, pasaport süresinin uzatılması, 18 yaşından küçüklerin anne veya baba pasaportuna kaydedilmesi, askere karar aldırma, yedeklik yoklama bildirimi, vekâletname, dövizle askerlikte taksit ödemeleri, muvafakatname, feragatname, yaşam belgesi, ikametgâh belgesi, nüfus ve aile cüzdanı tercümesi, ölüm tescili, vize başvurusu, imza ve mühür tasdiki…

Ayrıca siteyi kullanarak dünya üzerindeki Türk derneklerinden haberdar olabilir ve pek çok yabancı ülkede faaliyet gösteren Türk işyerlerinin adreslerine, telefonlarına ulaşılabilirsiniz

“Elektronik Ticaret Ağının” tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında, bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, sekreterya görevi de TÜBİTAK’a verilmiştir.
Bu Karar uyarınca, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın başkanlığında ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun (ETKK) ilk toplantısı 16 Şubat 1998 tarihinde yapılmış ve ETKK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalışma grupları oluşturulmuştur.

BTYK’nın 2 Haziran 1998 tarihli toplantısında öncelikle anılan çalışma gruplarının hazırladığı finans, teknik ve hukuk raporları sunulmuş ardından ülkemizde elektronik ticaretin geliştirilmesine ilişkin devletin uzun vadeli dört temel görevi belirlenmiştir.

* Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak,
* Hukuki yapıyı oluşturmak,
* Elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak,
* Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla uyumunu sağlamak.

BTYK’nın aynı tarihli toplantısında, Türkiye’de elektronik ticaretin yaygınlaştırılması ile ilgili düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ETKK’nın görevini sürdürmesine ve kendi önerileri doğrultusunda bir eylem planı hazırlayarak uygulamayı izlemesine, sonuçları değerlendirerek, uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözmeye yönelik yeni öneriler geliştirmesine karar verilmiştir.
Elektronik ticarete ilişkin hukuksal alt yapının teşkilinde uygulamadaki aksaklıkların tespitini teminen, eylem planından önce bir örnek uygulama planının gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu amaçla, hukuk ve iç ticaret örnek uygulama çalışma gruplarının sonuç belgeleri hazırlanmıştır.

Öte yandan, kamu bilgisayar ağları konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, koordinasyonunun izlenmesi ve finansmanı konusunda karşılaşılan darboğazların aşılması amacıyla Başbakanlığın 19.03.1998 tarih ve B.02.0.PPG.0.12.320-04993 (1998/13) sayılı Genelgesi ile; Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında ilgili bakanlık ve kuruluş müsteşarlarından oluşan T.C. Başbakanlık Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik Kurulu kurulmuştur.

e-Türkiye Çalışmaları, Başbakanlığın koordinasyonunda ve Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik Kurulu toplantılarının ardından 30.07.2001 tarihinde gerçekleştirilenli geniş katılımlı bir toplantı ile başlatılmıştır. e-Türkiye kapsamında on üç ayrı çalışma grubu tesis edilmiş ve Müsteşarlığımız bünyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Genel Koordinatörlüğü 2001 yılı Ekim ayından itibaren e-Türkiye kapsamındaki on üç çalışma grubundan biri olan e-Ticaret Çalışma Grubu olarak görevini sürdürmeye devam etmiştir. e-Ticaret Çalışma Grubu 2002 yılı içerisinde, eAvrupa+ Eylem Planı, e-Türkiye Girişimi I. Ara Raporu ve e-Türkiye Girişimi Eylem planı çalışmalarına katılmıştır.

2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtilen e-Dönüşüm Türkiye çalışmalarının 2003 yılı Mart ayında DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından başlatılmasıyla birlikte, e-Ticaret Çalışma Grubu da kendi çalışmalarını yeniden gözden geçirmiş ve e-Ticaret Uygulama Gruplarının yeniden şekillenmesi zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, 9 Nisan 2003 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca koordine edilen e-Ticaret Çalışma Grubu ve DPT Bilgi Toplumu Dairesi yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda, e-ticaret uygulama grup koordinatörlerinin görüşleri alınmıştır. Toplantı sonucunda, KOBİ’ler ve Diğer İşletmeler (koordinatör kuruluş: KOSGEB), Dış Ticarette e-Belge (koordinatör kuruluş: Gümrük Müsterşarlığı) ile e-Finansal Hizmetler (koordinatör kuruluş: Bankalar Birliği) olmak üzere 3 adet uygulama grubu ile çalışmaların sürdürülmesi ve bu süreç içerisinde uygulama gruplarının e-Ticaret Çalışma Grubu içerisinde proje ağırlıklı olarak çalışmalarına devam etmesi, ihtiyaç halinde yeni yapılanmaya uygun biçimde isim, oluşum ve görev tanımlarının değiştirilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

Haziran 2003 tarihinde, e-Dönüşüm Türkiye çalışmaları içerisinde Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) hazırlanmıştır. 2003-2004 dönemi eylemlerini kapsayan KDEP içerisinde, e-Ticaret bölümü (bkz. KDEP Eylem No: 68-73) Eylemleri ile Hukuki Altyapı bölümünde yer alan 24 ve 25 No’lu Eylemler e-Ticaret Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. KDEP, 4 Aralık 2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de elektronik ticarete ilişkin kanuni düzenlemelerin olmaması nedeniyle Müsteşarlığımız öncülüğünde bir dizi hukuki alt yapı oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi kapsamına giren düzenlemeler ile bu düzenlemelere karşılık gelen Türk mevzuatının karşılaştırmasının yapıldığı mevzuat derleme çalışmalarını yapmak üzere, Müsteşarlığımız koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Telekomünikasyon Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Bankalar Birliği, Türkiye Bilişim Derneğinden oluşan Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu teşkil edilmiştir. 9 Mayıs 2007 ve 15 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen bir dizi toplantı neticesinde hazırlanan rapor taslağına bu sayfanın duyurular bölümünden erişilebilmektedir.

Hazırlanan raporun ilgili kurumlarca değerlendirmesini müteakip, raporun daha detaylı bir çekilde ele alınarak kanun hazırlama çalışmasına dönüştürülmesi için Müsteşarlığımız öncülüğünde bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, Hollanda hükümeti ile gerçekleştilecek “2000/31 sayılı AT Elektronik Ticaret Direktifine Uyum Sağlanması ve Direktifin Uygulanması için Destek” isimli Proje kabul edilmiştir. Avrupa Birliğinin uluslararası ikili işbirliği çerçevesinde sorumlu (counterpart) kuruluşu olarak Adalet Bakanlığı’nın ve yararlanıcı (beneficiary) kurumları olarak da Müsteşarlığımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yer aldığı proje çerçevesinde elektronik ticarete ilişkin yasa tasarısı hazırlanmasına yönelik seminerler düzenlenmiştir. Proje çalışmalarına paralel olarak Adalet Bakanlığınca kurulan “E-Ticaret Kanunu Hazırlama Komisyonu” çalışmaları neticesinde, 2009 Ekim ayı sonunda tamamlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı” 20 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir seminerle kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüşüne sunulmuştur.
Ayrıca, 2008 yılı sonunda Başbakanlık tarafından oluşturulan 11 öncelikli e-devlet projesinden birisi olan “Yurt Dışına e-Ticaret Projesi” Gümrük Müsteşarlığı ile eşgüdümlü olarak Müsteşarlığımızca yürütülmekte olup, bu kapsamdaki çalışmalar mevcut internet sayfasının bir “e-rehber” sayfasına dönüştürülmesi şeklinde devam etmektedir.

Elektronik ticareti, ürünlerin telekomünikasyon şebekeleri aracılığıyla üretilmesi, reklamının, satışının ve dağıtımının yapılması olarak tanımlamak mümkündür.

Elektronik ticaret çerçevesinde yaşanan gelişmeler sonucunda, pek çok ülke, uluslararası örgüt ve kuruluş, elektronik ticaret ve bu alanla bağlantılı konuları gündemlerine almışlar ve elektronik ticaret olgusunu çeşitli yönleriyle araştırmaya başlamışlardır.

Sözkonusu örgüt ve kuruluşlar arasında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Dünya Bankası’nı sayabiliriz.

Türkiye’de Avea ve Turkcell tarafından dağıtılan Mobil İmza (M-İmza), kurumların servislerine SMS yollayarak, internet üzerinden ya da müşteri hizmetlerinin sunulduğu ofislerden alınabiliyor. Ancak kullanıcıların Mobil İmza almadan önce cep telefonlarının ve SIM kartlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mobil İmza da, Elektronik İmza gibi ücretli bir servis ve aktivasyonu 1 hafta sürüyor. M-İmza’nın ücretlendirmesi biraz daha insaflı. kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: işlem başına 1SMS ya da 2 kontör, aylık sınırsız işlem içinse faturalı hatlardan 5 YTL, kontörlü hatlardan ise haftada 10 kontör talep ediyor. Avea ise aylık olarak 4 YTL bedelle mobil imza servisini kullanıcılarına sunuyor.

Elektronik İmza’nın tanımını yapmak gerekirse, e-imza veya sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.
E-imza Kapsamı
1-kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan
2- sayısallaştırılmış imzaları,
3-kişilerin göz retinası
4-ses
gibi biyolojik özelliklerini kullanarak oluşturulan imzadır.

Gsm operatör servisi merkezlerine gidip Tc kimlik numarası ve kullanmak istediginiz cep telefonu numaralarınızı ibraz ederek size verilen şifreyi (pini) 3 yıl boyunca kullanabileceksiniz.

–Anlaşmalı bankaların internet şubesinden bireysel nakit krediye başvurabilir ve şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.
–E-belediye ve e-devlet uygulamalarında TurkcellMobilİmza’nızı kullanabilirsiniz. –TurkcellMobilİmza ile her türlü elektronik işlemde kimliğinizi farklı şifreler kullanmadan, tek bir şifre ile kanıtlayabilirsiniz:
–İnternet/wap bankacılığında ve diğer internet işlemlerinizde kendinizi tek bir şifre ile tanıtabilir,
–Yanınızda banka kartınız olmasa bile TurkcellMobilİmza’nızla, anlaşmalı banka ATM’lerinden nakit çekebilirsiniz.

–Sim kartınız sayesinde şifreyi oluşturup ıslak imza gerektiren her işlemi hızlı ve güvenli şekilde yapabilirsiniz.
–Başka birisinin sizin şifrenizi çalıp işlem yapması neredeyse imaknsız.
–Zamandan tasarruf edileceği gibi, bir çok israfın da önüne geçilecek(kağıt kullanılmaması gibi)

Kısa süre sonra mobil imza hayatımızda önemli bir yer edinecek gibi.Şimdiden altyapı çalışmalarını tamamlayan gsm operatörleri mevcut.Hatta uygulama, mobil imzaları kullanılarak bakanlar tarafından 6 ocak tarihinde hizmete sunuldu.Peki nedir mobil imza? Aslında kısaca, sim kartınızla iliştirilmiş bir eletronik kimlik diyebiliriz.

SSK’lı ve Emekli sandığı çalışan gebelerde doğum öncesi  ve doğum sonrası izinleri ile ilgili düzenlemeler aşagıda belirtilmiştir. Hamilelerin mağdur olmaması için gereken şey sadece o tarihler arasında Sağlık bakanlığına bağlı bir Devlet hastanesine yada düzenli takip oldukları SGK anlaşmalı hastanelerde gerekli formaliteleri yerine getirmesi gereklidir.

SSK’lı gebeler vizite kağıtlarını ,657 bağlı devlet memurları ise kurumlarından aldıkları hastaneye sevklerini gösteren evraklarını yanlarında bulundurmalıdırlar.Evrakların en çok 3 gün önce alınmış olması gerekir.

Yasal olan bu izni kullanabilmeniz için hamileliğinizin 32. haftasında doktorunuzdan  rapor almanız gerekmektedir.Rapor, ve yaptırdığınız ultrason sonuçları ve tetkikler ile birlikte yukarıda yazdığımız hastanelerden birine başvurarak raporu onaylatmanız ve daha sonra çalıştığınız kurumdaki personel işlerine iletmeniz yeterli olacaktır.